Политика за защита на личните данни

Моля, запознайте се с настоящата Политика за защита на личните данни, която е свързана с Условията за ползванена уеб-сайта www.ingiliz.com, и е съставена съгласно изискванията на Вътрешните правила на администратора за прилагане на мерки за защита на личните данни в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и приложимото национално законодателство.

В случай че не сте съгласни с настоящата Политика за защита на личните данни, ние не бихме били в състояние да Ви предоставим нашите услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Уеб-сайтът www.ingiliz.com се използва за целите на търговската дейност, извършвана от търговско дружество “ИНГИЛИЗ БРАНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, с ЕИК: 201186385, със седалище и адрес на управление в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, п.к. 4550, ул. ,,Христо Цикалов“ № 1, представлявано от управителя Ремзи Гюрселов Ингилизов, представляващо Администратор на лични данни /тук по-долу наричанo за краткост „Администратор на лични данни“ или “INGILIZ”/ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Основният предмет на дейност на Администратора на лични данни е търговия на обувки, обувни изделия, кожени аксесоари и изделия. INGILIZ събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица чрез уеб-сайта www.ingiliz.com или чрез свои служители по посочените по-долу в настоящата Политика начини.

Адресът за кореспонденция на Администратора на лични данни е в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, п.к. 4550, ул. ,,Христо Цикалов“ № 1.

Лице за контакт на INGILIZ по въпроси, свързани с личните данни, събирани и обработвани на уеб-сайта www.ingiliz.com:

Цветелина Георгиева Купенова, телефон за връзка: 0878 91 0000, e-mail: customercare@ingiliz.com  В полето Subject следва да се посочи GDPR /Лични данни/, както и през формата за контакт на уеб-сайта www.ingiliz.com.

1. Какви категории Ваши лични данни получава и обработва INGILIZ при ползване от Ваша страна на уеб-сайта www.ingiliz.com?

INGILIZ събира и обработва Ваши лични данни, за да може да осъществява търговската си дейност, включително чрез уеб-сайта www.ingiliz.com. Първоначалният контакт с INGILIZ се осъществява при регистрация или извършване на поръчка през уеб-сайта www.ingiliz.com, отправяне на запитване чрез посочената форма за контакт на уеб-сайта, имейл-адреси и телефони за контакт с www.ingiliz.com, както и лично, във физическите магазини на INGILIZ.

При отправяне на запитване чрез формата за контакт на уеб-сайта www.ingiliz.comданните, които събираме от Вас, са: име и фамилия, e-mail, телефонен номер (по избор), IP адрес.

При регистрация и извършване на поръчка през уеб-сайта www.ingiliz.com, данните, които събираме от Вас, са: име и фамилия, e-mail, телефонен номер, данни за извършване на доставка, включително адрес, данни относно търсене и направени поръчки през уеб-сайта, банкова информация, в случай на избор на метод на плащане чрез дебитна/кредитна карта, IP адрес, критерии за търсене, история на пазаруването.

При изпращане на поръчани продукти, данните, които събираме от Вас, са: име и фамилия (на клиента или на посочено от него лице за доставка), email, телефонен номер, адрес за доставка (на клиента или на посочено от него лице за доставка), характеристики на направената поръчка.

При кандидатстване за работа, данните, които събираме, са: имена, телефонен номер, имейл-адрес, данни по автобиография на кандидатстващите лица.

На уеб-сайта ни www.ingiliz.com използваме “бисквитки” (cookies), съгласно утвърдена Cookies политика, с която можете да се запознаете на уеб-сайта, както и съгласно Условия за ползване на уеб-сайта, с които можете да се запознаете на https://www.ingiliz.com/terms-conditions/

При записване на потребител на уеб-сайта за получаване на новини и рекламни съобщения от www.ingiliz.comданните, които събираме, са: e-mail на потребителя на уеб-сайта.

2. За какви цели се използват събраните от INGILIZ лични данни на уеб-сайта www.ingiliz.com и на какви правни основания?

INGILIZ събира и обработва лични данни чрез уеб сайта www.ingiliz.com единствено по повод осъществяваната от INGILIZ търговска дейност и в изпълнение на следните цели:

 • За комуникация с клиенти на INGILIZчрез e-mail и по телефонен номер относно изпълнението на предлаганите от INGILIZ продукти.
 • За предоставяне на търсената от клиентите на INGILIZ информация относно предлаганите продукти, промоционални оферти, специални оферти, предстоящи събития, направени поръчки и други, свързани с търговската дейност на INGILIZ.
 • За предоставяне и показване на относими към предпочитанията на клиентите реклами и предложения от INGILIZ, обвързаните с него дружества, както и трети лица, с които Администраторът на лични данни има сключен Договор за обработване на лични данни.
 • За подготовката и сключването на договор за продажба с потребителите на уеб-сайта на предлаганите от INGILIZ продукти, във връзка с основната търговска дейност на дружеството: търговия на обувки, обувни изделия, кожени аксесоари и изделия.
 • За подбор и комуникация с лица, кандидатстващи за работа в INGILIZ и сключване на трудови и граждански договори с одобрените лица.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правното основание за събиране и обработване на Вашилични данни, може да бъде едно или няколко от изброените:

 • Сключване и изпълнение на договор при поръчка от уеб-сайта www.ingiliz.com: за подготовката и сключването на сделки с предмет предлаганите от INGILIZ продукти.
 • Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури и други разплащателни документи); при предоставяне на информация на държавни органи и други оправомощени за целта лица.
 • При сключване и изпълнение на трудови и граждански договори, по които INGILIZ е страна.
 • Законосъобразен интерес на INGILIZ в качеството на Администратор на лични данни, който може да бъде: осигуряване направилното функциониране на уеб-сайта  www.ingiliz.com, подобряване на услугите, предоставяни от INGILIZ и наличните бизнес-процеси.
 • Съгласие на субектите на данни, дадено по информиран и доброволен начин.

3. Кои категории получатели могат да получат достъп до лични данни, предоставени от потребителите на уеб-сайта www.ingiliz.com?

Личните данни, предоставени на INGILIZ от потребителите на уеб-сайта www.ingiliz.com, могат да бъдат обработвани от името на INGILIZ от трети лица, представляващи по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 обработващи лични данни. За целта INGILIZ може да предостави извършването на услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на трети лица, включително доставчици на IT услуги, хостинг услуги, услуги по поддържане на наши бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат лични данни, Google analytics и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, за изпълнение на задължения по трудови или граждански договори, за осъществянане на плащане чрез платформи за онлайн-разплащания, при извършване на пощенски услуги и куриерски доставки, на счетоводни и правни консултанти, за спазване от страна на INGILIZ на законови задължения, за предотвратяване на измами или защита на законови интереси.

INGILIZ се задължава да не предлага, продава, преотстъпва или предоставя Вашите лични данни по друг освен изброените в настоящата Политика начини.

4.  За какъв срок INGILIZ пази Вашите лични данни?

INGILIZ съхранява Ваши лични данни, само доколкото това е необходимо, след което данните биват изтривани от системата или унищожавани по друг подходящ начин, така че субектът на данните да не може да бъде идентифициран по тях.

В съответствие с принципа за „ограничаване на съхранението“ INGILIZ съхранява Вашите лични данни в минималните законово определени срокове:

 • Данни при направено запитване през уеб-сайта www.ingiliz.com, по e-mail или по телефон– имена, имейл-адрес, телефонен номер, данни относно търсене и направени поръчки, свързани с  продукти, предлагани от INGILIZ на клиента – до отпадане на интереса на потребителя за запазване на посочените данни, но не по-късно от 6 месеца, считано от датата на отправяне на запитването.
 • При поръчка на продукти, предлагани на уеб-сайта www.ingiliz.com; при регистрация на уеб-сайта www.ingiliz.com и използване на онлайн услугите на INGILIZ – три имена, парола, email-адрес, телефонен номер, адрес, адрес за доставка, финансови данни (кредитна/дебитна карта и др., в случай че е избран съответен метод на плащане), IP адрес, критерии за търсене, история на пазаруването и предпочитания, размери, отговори на проучвания и анкети – за срок до 6 месеца, считано от датата на изтриване на регистрацията на потребителя на уеб-сайта.
 • Автобиографии и свързани документи на кандидатстващи за работа в INGILIZ– до 1 (един) месец след предоставянето им от страна на кандидатстващите лица.
 • INGILIZ може да запази някои лични данни на потребители на уеб-сайта с цел спазване определени законови или административни ангажименти и задължения, както и за данъчни и счетоводни цели.

INGILIZ запазва правото си да извършва промени в посочените срокове при изменения на изискванията, заложени в действащото национално и европейско законодателство.

Доколкото за определени данни, които се обработват за целите на управление на договорите за покупко-продажба на продукти, е предвиден срок по действащото данъчно законодателство (относно счетоводни документи и операции), срокът за съхранение може да бъде 6, респективно 10 години. По време на този срок обработването на данните е строго ограничено. Срокът за съхранение започва да тече, считано от края на календарната година, в която е била извършена поръчката, респективно е бил сключен договорът.

Обработка на плащания в уеб-сайта www.ingiliz.com

Данни за Вашата банкова сметка и Вашите плащания – данни за кредитна карта/дебитна карта, банков превод и други – не се обработват или съхраняват в електронните системи на INGILIZ и в уеб-сайта www.ingiliz.com. Обработката на плащания се осъществява само и единствено в електронните системи и под техническата и юридическа отговорност на доставчиците на платежни услуги на www.ingiliz.com. За обработката на плащанията с кредитни/дебитни карти понастоящем използваме следните доставчици на платежни услуги:

Платформа за онлайн-разплащания Skrill – www.skrill.com

За целта използваме само доставчици на платежни услуги, които са сертифицирани по PCI DSS* и съответно отговарят на най-строгите изисквания за сигурна обработка и съхранение на данни за дебитни/кредитни карти, предоставени от клиенти на уеб-сайта.

*PCI DSSе съкращение от Payment Card Industry Security Standart и се основава на програмите за сигурност Visa AIS (Account Information Security) и MasterCard SDP (Site Data Protection).

Проследяване на пратки

С оглед изискванията доставчиците на пощенски и куриерски услуги при подготовката и извършването на доставки на поръчани от уеб-сайта www.ingiliz.com продукти, както и за целите на проследявването на пратки, INGILIZ може да предоставя на посочените доставчици на услуги следните лични данни на клиенти: имена, тел.номер, e-mail, адрес за доставка. Така изброените лични данни се използват от доставчиците на пощенски и куриерски услуги, за да могат да предложат на клиентите, направили поръчка през уеб-сайта www.ingiliz.com, възможност за проследяване на изпълнението на съответната поръчка, местонахождението на поръчаните от клиентите продукти, както и очакваното време за доставка.

5. Какви са правата на субектите на данни?

Субектите на лични данни, предоставени на INGILIZ чрез уеб-сайта www.ingiliz.com, имат следните права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679:

 • Право на достъп до личните данни, включително получаване на копие от тях. Това право може да бъде упражнено, като се изпрати заявление за достъп до информация  на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.ingiliz.com. (Сваляне на форма от ТУК)
 • Право да бъдат коригирани неточности или непълноти в личните данни, като се изпрати заявление на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.ingiliz.com. (Сваляне на форма от ТУК)
 • Право на изтриване (“право да бъдеш забравен“) на личните данни, като се изпрати заявление на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.ingiliz.com. (Сваляне на форма от ТУК)
 • Право на ограничаване на обработването, като се изпрати заявление по имейл на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.ingiliz.com. (Сваляне на форма от ТУК)
 • Право на преносимост на данните, като се изпрати заявление на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.ingiliz.com. (Сваляне на форма от ТУК )
 • Право на възражение срещу обработката на данни, като се изпрати заявление на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.ingiliz.com. (Сваляне на форма от ТУК)

След постъпване на заявление, INGILIZ разглежда искането на субекта на личните данни, като в случай че то е основателно, същото бива уважено. При наличие на законови основания за продължаване на обработването и съхранението на лични данни от страна на INGILIZ, субектът на данните бива информиран за това по подходящ начин.

INGILIZ си запазва правото да поиска доказателство за самоличността на лицето, отправящо запитване относно лични данни.

Даване на съгласие и оттегляне на съгласие

INGILIZ може да поиска съгласие от субектите на данни, за да може да обработва лични данни за една или повече от посочените в настоящата Политика цели. Съгласието трябва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, същите да бъдат предоставени на администратора на лични данни.

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време по начина, по който е било дадено. Съгласието може да бъде оттеглено, като за целта субектът на данните изпраща имейл на customercare@ingiliz.com (Subject: GDPR/Лични данни) или попълни формуляр на място в офиса на INGILIZ. Моля да имате предвид, че в случай на оттегляне на съгласието, INGILIZ няма да бъде в състояние да предоставя услугите, предлагани чрез уеб-сайта www.ingiliz.com.

6. Как INGILIZ защитава Вашите лични данни?

INGILIZ прилага строги процедури и мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп и за да гарантира поверителност на съхраняваните лични данни.

За осъществяване на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта www.ingiliz.com и сървърите на INGILIZ се използват SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web-базираните информационни системи, работещи с този протокол, имат URL с префикс “https:”, вместо “http:”. Това е протокол, който защитава информацията, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

7. Как можете да осъществите контакт с INGILIZ или да подадете жалба до надзорния орган?

При наличие на въпроси относно начина, по който INGILIZ обработва Вашите лични данни чрез уеб-сайта www.ingiliz.com, можете да се свържете с лицето, отговорно за личните данни на уеб-сайта www.ingiliz.com на посочените по-горе данни за контакт или да ползвате формата ни за контакт на уеб-сайта www.ingiliz.com, като в темата на съобщението следва да бъде посочено GDPR/Лични данни.

В случай че изразявате несъгласие с начина, по който INGILIZ събира и обработва Ваши данни чрез уеб-сайта www.ingiliz.com, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, отговарящ за защитата на лични данни – Комисия за защита на личните данни с координати: адрес:  гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/915 3525, ел.поща: kzld@cpdp.bg.

INGILIZ си запазва правото да извършва промени и корекции в настоящата Политика за защита на личните данни в случай на изменение на Вътрешните правила по прилагане на мерки за защита на лични данни на INGILIZ, националното и европейско законодателство в областта на защитата на лични данни, като за целта INGILIZ се задължава да публикува своевременно актуализираната версия на документа на уеб-сайта www.ingiliz.com.